محمد علی سعیدا

محمد علی سعیدا

 رزومه محمد علی سعیدا

مدرس :شیمی

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی
مدرس اموزشگاه های :
اموزشگاه گزینه دو پاکدشت
اموزشگاه علوی
اموزشگاه سیدان
اموزشگاه ملاصدرا
اموزشگاه پرنا
اموزشگاه.............

معرفی اساتید