استاد جعفر بیگی

مدرس عربی کنکور


استاد رحمان جعفربیگی


مدرس عربی کنکور


مؤلف انتشارات بین المللی گاج


سابقه تدریس در شهر های تهران و تبریز و کرج و قزوین و گرگان و ...


 مدرس آموزشگاه ها و مدارس برتر کشور از جمله هدف و بعثت و برهان و بهارستان

معرفی اساتید