علیرضا چراغ زاده

علیرضا چراغ زاده

رزومه علیرضا چراغ زاده

مشاور
سن:۲۴
حوزه فعالیت:گزینه ۲
سابقه:آموزشگاه های پرنا؛برنا
تحصیلات: کارشناسی رشته مشاوره
دانشگاه:تهران

معرفی اساتید